Değerlerimiz

 Atatürk ilkelerine bağlılık
 Bilimsellik
 Akademik özgürlük
 Etik ilkelere bağlılık
 Adalet
 Evrensellik
 Yenilikçilik
 İnsan odaklılık
 Şeffaflık
 İşbirliği ve katılımcılık
 Çevresel ve estetik duyarlılık
 Türk kültürü ve geleneklerine saygı
 Hesap verilebilirlik

 

Etik İlkelerimiz

 İnsan ilişkilerinde kamu haklarına saygı, iyi niyet ve saygınlığa özen gösterme,
 Her türlü ayrımcılıktan kaçınma, (cinsiyet, din, mezhep, ırk, etnik köken vb.)
 Çıkar çatışmasından kaçınma,
 Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortam yaratma,
 Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kişisel ve fikri hakları gözetme,
 Bilimsel gelişme sürecini destekleme,
 Üniversite içi; bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı ve nezaket çerçevesinde yürütme,
 Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranma,
 Üniversite çalışanlarının verimini azaltacak ve kariyerlerine zarar verecek her türlü tacizden kaçınma, 
 Bilgi edinme; yasalar çerçevesinde paydaşları bilgilendirme,
 Üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının kişisel bilgilerini saklı tutma,
 Üniversite kaynaklarının yerinde, zamanında ve amacına uygun kullanma,
 Üniversitemiz performansının sürekli iyileşmesi için çalışma,
 Tüm kurumsal işlemlerde yasaları gözetme.