2017 YILI KARİYER DESTEK PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ VE ESASLARI

Üniversitemiz BAP Komisyonunca 2017 yılında desteklenecek olan Kariyer Destek Projelerinde aşağıda belirtilen süreç ve hususlara uyulacaktır.

 BAŞVURU ESASLARI

İvedi olarak tamamlanmasında fayda bulunan küçük bütçeli bilimsel projeler, kariyer destek projeleri kapsamında desteklenebilir.
Kariyer Destek Projeleri de özgün, proje yürütücüsünün uzmanlık alanına uygun, daha önce Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni araştırma olmalıdır. Projenin bir kısmı ya da tamamı yayınlanmamış olmalıdır.
Kariyer Destek Projeleri de diğer projeler gibi alt komisyon incelemesinden geçmek zorundadır. Alt komisyonda kabul edilmeyen projeler için sonraki dönemlerde de başvuru yapılabilir. Sonuç raporları hakem değerlendirmesine tabi olacaktır.
Her takvim yılında bir kez yararlanılabilir.
Başvuru yapıldıktan sonra projenin geri çekilmesi durumunda ilgili takvim yılı içinde tekrar başvuru yapılamaz.
Kariyer Destek Projesi kapsamında yurt içi ve yurt dışı bilimsel (sözlü ya da poster bildirisi) ve sanatsal etkinlikler (sergi, konser vb.) desteklenebilir. Kariyer Destek Projesi kapsamında, bilimsel projenin amacına uygun olmak şartıyla yurt içi bilimsel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesine destek sağlanabilir. Yurt dışı teknik gezi ya da inceleme çalışmaları desteklenmemektedir.
Kariyer Destek Projesine ek bütçe talebinde bulunulamaz.
Kariyer Destek Projesinin bütçesinin üst limiti proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı esas alınarak belirlenen miktarı aşamaz. Akademik teşvik puanı 30’un altında olan öğretim elemanları Kariyer Destek Projesi başvurusunda bulunamazlar. Proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı X 100 TL olarak destek sağlanır. Kariyer Destek Proje bütçesi üst limiti 10.000 TL’dir. TÜBİTAK 2224-A Projesinden 2016-2017 yılında yararlananlar için üst limiti aşmamak üzere 2.000 TL eklenir.
Bir öğretim elemanının akademik teşvik puanı (bütçesi) diğer öğretim eleman(lar)ının bütçeleri ile birleştirilemez ve devam eden hiçbir proje bütçesine eklenemez.
Kariyer Destek Projeleri, diğer projelerde olduğu gibi katılım ücreti dâhil 2.000 TL yurt içi, 4.000 TL yurt dışı harcırah üst limiti ile desteklenebilecektir.
Kitap alımları 1.500 TL’yi, kırtasiye harcamaları 500 TL’yi geçemez. Bu tutara kütüphanelerden belge alımıdâhil değildir.Harcama ilkeleri madde 16’da belirtilen bilgisayar, tablet, yazıcı, sarf malzemesi vb. alınamaz.
Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri proje başvuruları ve yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata www.bap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU SÜRECİ

2017 yılı Kariyer Destek Projelerine aşağıdaki tarihlerde başvurulabilecektir. Son başvuru günü mesai saati bitiminden sonra başvuru alınmayacaktır.

2017 Yılı Başvuru Takvimi
1-13 Mart 2017
2-10 Mayıs 2017
3-12 Temmuz 2017
2-11 Ekim 2017
Başvurular e-BAP sistemi üzerinden yapılacak; gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, projede görevli araştırmacılar, ilgili bölüm, fakülte vb. yetkililerince imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimine başvuru süresinin bitimini takip eden 2. iş günü mesai saati sonuna kadar elden teslim edilecektir.
Proje başvurularına etik kurul kararı/müracaat edildiğine ilişkin dilekçe/yazı (gerekiyorsa) eklenecektir.
Satın alınması planlanan mal ve hizmetler için başvuru sırasında 1 adet proforma fatura/teklif mektubunun da başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
Yapılacak harcamaların teklif edilmesinde bütçe kalemleri itibariyle aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler (Laboratuar malzemesi, canlı hayvan alımı, kırtasiye, temizlik malzemesi, akaryakıt, baskı ve cilt, yiyecek, içecek, spor malzemesi, yem vb.)
03.3 Yolluklar
03.5 Hizmet Alımları: Her türlü hizmet alımı bu tertipten talep edilecektir. (Veri girişi, analiz, anket kongre katılım vb.)
03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri: Yazılım ve menkul malların bakım-onarım giderleri bu tertipten talep edilebilecektir.
06.1 Mamul Mal Alımları: Makine-teçhizat, cihaz vb. bu tertipten talep edilecektir.

01 Mart 2017, Çarşamba 1642 kez görüntülendi