Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen bir ihalede usulsüzlük yapıldığı ve bu ihale kapsamında FETÖ bağlantısı olan firma ve ortakları ile sözleşme imzalandığı şeklinde Üniversite Yönetimini ve Rektörümüzü hedef alan bir takım iddialarda bulunmuştur. Söz konusu iddialar, bazı basın yayın organları tarafından da haber konusu yapılmıştır. Doğruları kesinlikle yansıtmayan söz konusu haber ve yazıların yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, açıklama yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Ancak CHP Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR’ın ileri sürdüğü iddialar ve bu iddialardan hareketle yapılan haberler, gerçeği yansıtmamakta, yanlış ve kamuoyu nezdinde Üniversite Yönetimimizi zan altında bırakan ifadeler içermektedir.

İddialarda adı geçen ihale, Hastanemiz Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim Dallarının 2016 yılı ihtiyacı olan sonuç karşılığı dış laboratuvar hizmet alımı ihalesi olup; ihale prosedürünü bilen kişilerce malum olduğu üzere; ihale işlemleri, Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından E-Kap sisteminde oluşturulmakta ve bu sistem üzerinde işlemler; eşitlik, saydamlık, rekabet, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ihaleye giren firmalardan mesleki yeterlilik koşulları yanı sıra, ortakları gösteren ticaret sicil gazetesi örneği, faaliyet durumlarını gösteren belge, adli sicil kaydı, yasaklılık durumu belgesi vb. bir takım evraklar istenmekte ve firmalar bu evrakların teslim ve uygunluğu neticesinde ihaleye dâhil edilmektedirler.

Buradan hareketle Sayın CHP milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR tarafından usulsüzlük iddiasında bulunulan ihale incelendiğinde;

Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim Dallarının 2016 yılı ihtiyacı olan sonuç karşılığı dış laboratuvar hizmet alımı ihalesinin ikinci kısmını oluşturan bölüm için, İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Mevzuatı düzenlemeleri uyarınca en uygun teklifin verildiği ve bu sebeple ihalenin bu firmaya bırakıldığı görülmektedir. Bu firma tarafından üstlenen ihale işi; Genetik Hastalıklar ile ilgili olan Genetik Testlere ilişkin olup, Genetik Hastalıkların önemli kısmı çok nadir görülen vakalardır. Bu tür nadir görülen vakaların kesin teşhisi ancak özel tanı/teşhis testleri ile konabilmektedir. Bu hastalıkların her birinin kesin teşhisi, maliyeti yüksek özel moleküler test yöntemleri ile konulabilmektedir. Bu testler de ömrü belli sürede dolan özelikli malzemeler ve özel cihaz ve programlarla yapılabilmektedir.

Bu türden nadir hastalar Afyonkarahisar ili nüfusu dikkate alındığında hastanemize çok düşük sayıda başvurmaktadır. Dolayısıyla söz konusu yüksek maliyetli testlerin hastanemiz bünyesinde sürekli bulundurulması ekonomik açıdan sürdürülebilir değildir ve kamu zararına sebep olacaktır. Ancak hastanemiz ve hastalarımızın bu ihtiyacını karşılamak ve hasta mağduriyetinin önüne geçmek için genel uygulama yönünde hareket edilmiş ve ihale ile bu hizmet alınmıştır. Ayrıca ihale kapsamında hizmet alımı yapılacak test ve tetkik ücretleri SGK fiyatlarının da altında bir rakama yaptırılmıştır. Dolayısıyla bu sayede hastalarımızın mağduriyeti önlenmiş ve hiçbir şekilde kamu zararı oluşmamıştır. Tekrar ifade etmek gerekirse; iddia ve haber konusu ihale, 4734 say. Kamu İhale Kanunu, 4735 say. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili tebliğ, yönetmelik ve dokümanlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Ancak 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışması ardından FETÖ/PDY/Terör Örgütleri tarafından Anayasal Düzenimiz ve Milli Güvenliğimiz tehdit edilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı ile ülke genelinde OHAL ilan edilmiştir. Ayrıca OHAL kapsamında çıkartılan KHK (Kanun Hükmünde Kararname) düzenlemeleri ile FETÖ/PDY yapılanması ile üyelik, mensubiyet, irtibat ve iltisak bağı bulunan kişiler hakkında adli ve idari işlemler yapılması öngörülmüştür. Bu çerçevede iddia konusu ihale ikinci kısım yüklenicisi bulunan İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi Ltd. Şti. hakkında malum yapı ile bağlantılı olduğu duyumu alınmış ve bu duyum neticesinde Üniversitemiz ile FETÖ yapılanması arasında hiçbir iş ilişkisi bulunmaması prensibimiz gereğince ilerde doğabilecek her türlü sorumluluk alınarak ihale sözleşmesi feshedilmiştir. Bu fesih işleminde Üniversitemize resmi makamlardan ulaşmış olan herhangi bir bilgi ve belge olmadığını, Üniversite makamı olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişi hakkında adli veya güvenlik soruşturması yetkimiz bulunmadığını ve dolayısıyla iş ilişkisi kurulan şirketlerin FETÖ/PDY veya farklı bir örgütle bulunan münasebetlerinin tarafımızca tespit edilemeyeceği hususunu önemle belirtmek isteriz. Ayrıca adı geçen firma hakkında şu ana kadar FETÖ/PDY yapılanması ile bağını gösteren elimize ulaşmış herhangi bir resmi belge de bulunmamaktadır.

Sayın CHP milletvekilinin aynı konuşmasında açıkça ismini belirttiği ve İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi Ltd. Şti. nin ortağı olduğunu iddia ettiği Prof. Dr. Davut Gül'ün ihale kapsamında idaremize sunulan ve ihale dosyasında muhafaza edilen şirket ortaklarını gösteren belgelerde bu ismin geçmediği açıkça görülmektedir. Üniversitemizin Prof. Dr. Davut Gül ismi ile herhangi bir iş ilişkisi söz konusu değildir.

Sayın CHP Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR’ın açıklamaları ve bu açıklamalardan hareketle yapılan haberler yanlış ve gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversite olarak her zaman düşünce ve ifade özgürlüğünden yana olduğumuzu belirtmekle birlikte, kamuoyuna mal olacak bir açıklamanın veya haberin araştırılarak kişi veya kurumları haksız yere zan altında bırakılmamasına dikkat edilmesini bir kez daha belirtmek isteriz. Konuyla ilgili yasal haklarımızın takip edildiğini de kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

17 Kasım 2016, Perşembe 1327 kez görüntülendi